Privacyreglement

 

Privacyreglement AniCura Hoofddorp

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming

van uw privacy en persoonsgegevens. Onder de AVG is het niet toegestaan zomaar

persoonsgegevens te verwerken. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met

persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn,

bepaalde rechten. In dit privacyreglement informeren we u hoe AniCura Hoofddorp omgaat

met uw persoonsgegevens.

 

AniCura Hoofddorp

Bij AniCura Hoofddorp kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is

noodzakelijk om uw huisdier goed medisch te kunnen behandelen en nodig voor het

financieel afhandelen van de behandeling. AniCura Hoofddorp is volgens de AVG

verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Aan de plichten van AniCura Hoofddorp die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

                   - Voor zorgverlening aan uw huisdier(en);

                   - Voor doelmatig beheer en beleid;

                   - Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

 • Er vindt in beginsel geen verwerking van persoonsgegevens plaats voor anderedoeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerktworden.
 • Alle medewerkers binnen AniCura Hoofddorp hebben zich verplicht om vertrouwelijk om
  te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor goede
  zorgverlening. Voor behandelgegevens van uw huisdier (en) is deze bewaartermijn in
  principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit
  ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
  daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te
  vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens op
  grond van een wettelijke regeling niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens
  op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken
aan AniCura Hoofddorp. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger
(zoals een schriftelijke machtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting gegevens opvragen

Indien u uw dossier of wijziging hierin schriftelijk opvraagt, helpt u ons met het opzoeken van
uw dossier en het beschermen van uw privacy als u uw gegevens zo volledig mogelijk aan ons
doorgeeft. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
AniCura Hoofddorp is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur
aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen, dan kunt u dit in
uw aanvraag aangeven.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van AniCura Hoofddorp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk
voor de verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien
noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners
(bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende
externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens:

Animana/Idexx laboratories/Raad van Beheer/Gezondheidsdienst/Universiteit Utrecht

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte
is van de medische gegevens van uw (huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan
uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval
binnen 1 maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen
aan uw nieuwe dierenarts.

 

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze
omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw huisdier?

AniCura Hoofddorp neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat
persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem
dan contact op met de veiligheidsmedewerker of praktijkmanager van AniCura Hoofddorp
(iris.gerritsen@anicura.nl of richard.van.dortmont@anicura.nl)

Dierenkliniek Hoofdvaart